Mshag Panvor

Մշակ, բանուոր, ռենչպէր աղբէր,

Արի՛ք, միանանք, յառաջ գնանք,

Աշխատանքի, դատի պաշտպան

Դաշնակցութեան թեւ թիկունք տանք:

Բա՛ւ է տանջուենք, քրտինք թափենք,

Արիւն վաստակ դատենք, դիզենք,

Շահագործող ցեցեր վատնեն,

Իսկ մեզ չոր հաց բաժին հանեն:

Դէ՜հ, սեւ օրեր, բողոք դարձէք,

Արիւն քրտինք երկունք մտէ՛ք,

Տանջանք, զրկանք, լեզու առէք,

Դաշնակցութեան ճամբայ բացէք:

Leave a Reply

Your email address will not be published.